Wat moeten we verwachten van het komende decennium?


We staan aan de vooravond van een nieuw decennium. De vraag is wat ons te wachten staat. Het volk is zeker in het laatste halfjaar in opstand gekomen. Ze hebben vragen, klachten, veel onzekerheid en ze maakten dat duidelijk met demonstraties, stakingen en petities van boeren, bouwers, jongeren en de klimaatactivisten, verpleegkundigen, politie en onderwijzers. Welke lasten gaat het Klimaatakkoord ons brengen, vragen veel burgers zich af en is dat financieel wel op te brengen? En wat gaat de Green Deal, de klimaataanpak van de Europese Unie in de komende 30 jaar, voor ons betekenen? Misschien gaat dat allemaal wel meevallen want hoe gaan onze politici ons uitleggen hoe het kan zijn dat onze oosterburen juist aan het (Russische) gas gaan we wij er juist vanaf worden gehaald, althans dat hebben onze klimaatactivisten voor ons bedacht. De klimaatproblematiek is een mondiaal probleem dat wij hier in Nederland, dat slechts het 1:25.000 deel van de CO2-uitstoot veroorzaakt, en Europa niet kunnen oplossen, zolang de landen met olie-, steen/bruinkool- en gasbelangen als de VS, Saoedi-ArabiŽ en de oliestaten in het Midden Oosten, Rusland, Venezuela en Angola en Nigeria, Polen en AustraliŽ en concerns met grote belangen in olie en gas als het Amerikaanse ExxonMobil, het Brits-Nederlandse Shell, het Franse Total, het Amerikaanse Chevron, het Britse BP en het Italiaanse Eni zich niet aansluiten. De financiŽle belangen van deze landen en bedrijven zijn dermate groot dat die vooralsnog de boot afhouden voor een mondiale aanpak van de Klimaatproblematiek.
De overdaad van de Kerstdagen en de jaarwisseling was niet voor iedereen vanzelfsprekend. Velen in ons land leven van de bedeling, de voedselbank, uitkeringen en toeslagen. Daar zal het komende jaar weinig aan veranderen. Hopelijk zullen de 9.000 belastingplichtigen die nog in aanmerking komen voor teruggave van onterecht teruggevorderde toeslagen, hun vorderingen met een schadeloosstelling terugbetaald krijgen. Maar er blijven nog altijd 1Ĺ miljoen huishoudens met financiŽle problemen. We zitten midden in een proces met klimaat- en milieuproblemen en de natuur die weer moet opbloeien. We zitten met noodwetten omdat de problemen te complex zijn voor onze politieke leiders om met gedegen beleid te komen. De wereldhandel stagneert en de economische groei daalt, laten nationale en internationale denktanks ons weten. Het is geen rozengeur en maneschijn meer. We worden in het komende jaar geconfronteerd met de gevolgen van de handelsoorlogen die vooral de Amerikaanse President voert: sancties, importheffingen en een valutaoorlog.
Er komt de komende tien jaar een einde van een periode van zestig jaar van grote technische vooruitgang, economische groei en een stijgende welvaart. Wij moeten afstand nemen van het neoliberale verdienmodel met zijn hebzucht naar geld en productieprocessen aangedreven door fossiele brandstoffen. Veel te laat zijn onze beleidsmakers er achter gekomen dat de bijwerkingen daarvan grote schade toebrengen aan ons klimaat, ons milieu en de natuur. Een conversie naar een duurzamer samenleving zal onontkoombaar zijn als wij invulling willen geven aan het begrip 'rentmeesterschap'. De tijd die daarvoor nodig is zal lang zijn en de prijs hoog. De onrust in het volk daarover is terecht.
Het CBS waarschuwt ons voor voor de gevolgen van de vergrijzing, voor oplopende begrotingstekorten, een oplopende staatsschuld bij terugvallende economische activiteiten.. Onze knappe koppen trachten de huidige stand van de economie en van ons vermogen in stand te houden door alsmaar meer geld in omloop te brengen. Uiteindelijk zal duidelijk worden dat daardoor ons geld waardeloos is geworden. Het gevolg daarvan zal zijn een hoge inflatie, misschien wel zo groot als de geldontwaarding 100 jaar geleden in de Weimar Republiek. Dan zal blijken dat de banken lang niet zo solide waren als de Hoge Heren ons wilden doen geloven. Het gevolg zal zijn dat onze waarden en vermogens als sneeuw voor de zon zullen smelten. Het einde van dat proces zal de start zijn van een nieuwe samenleving in wording voor nieuwe generaties, waar aandacht moet zijn voor de positie van robots in een nieuw productieproces, het gebruik van Kunstmatige Intelligentie, de opleiding van werknemers in het werk met algoritmen, het opschudden van ons onderwijs waarbij het accent verschuift van alfa naar beta, her- en omscholing van werknemers, een heel nieuwe arbeidsethos, de positie van ons politiek/democratisch bestel in relatie tot de macht van de voornamelijk Amerikaanse mega-tech-bedrijven als Facebook, Microsoft, Google, Apple, Amazon en dan een herprofilering van de waarden: arbeid, inkomen, woning, veiligheid en privacy. Daarover moeten de blauwdrukken nog worden ontworpen, waarvoor de tijd dringt. Dat is een enorme uitdaging in de komende tien jaar waarvoor wij staan.
Politici zijn bij uitstek niet degenen die het volk daarin kunnen voorgaan. Zij doseren slechts de gevolgen ervan mondjesmaat. Het gaat er niet alleen om huizen duurzaam op te leveren maar ook om ze Ďschooní te bouwen en ze moeten ook nog betaalbaar blijven. Wat onze politici willen realiseren om een schoon klimaat en milieu achter te laten aan volgende generaties is kansloos zolang olie- en gasbedrijven niet stoppen met investeren (Ä1250 miljard in de komende 5 jaar). De wereld is in de macht van het neoliberalisme (de nieuwe vrijheid, het kapitalisme). Daar zijn wij in doorgeslagen en hebben geen aandacht gehad voor de negatieve bijwerkingen van de vrije markt economie en het centraal stellen van 'geld' als centrale factor waarop het systeem draait en waaraan het leven van het volk dienstbaar moet zijn. Geld is de basis van ons bestaan geworden. Hier ligt een groot spanningsveld, want het systeem heeft de waarde van het geld ontnomen. De waarde is nog slechts de prijs die de almachtige markt bereid is ervoor te betalen. Daardoor is de waarde zover gedaald dat de rente inmiddels is gedaald tot Ä5 per jaar voor Ä100.000 spaargeld. Er is door de centrale banken zoveel geld in de markt gepompt dat beleggers steeds rijker worden, huizen steeds duurder, de pensioenreserves van de werknemers en het spaargeld van de burgers steeds minder waard worden. Zo steeg het vermogen van de 500 rijkste mensen in de wereld dit jaar met 24% van Ä4430 miljard naar Ä5500 miljard. Dat is gemiddeld Ä11 miljard. De rijkste persoon is Jef Bezos, de eigenaar van Amazon met $116 biljoen, daarna volgt Bill Gates met $113 biljoen. Daarna volgen: Bernard Arnault, Warren Buffet, Mark Zuckerberg en Amacio Ortega. De eerste Nederlandse is, op de 85ste plaats, Charlene de Carvalho-Heineken met $16,2 biljoen.
Wij zitten met twee hoofdpijndossiers, waarvoor op dit moment nog geen oplossingen voorhanden zijn. Het eerste dossier is de Brexit. Boris Johnson heet in het Lagerhuis voldoende steun om zijn Brexit-strategie door te voeren. Het probleem zit nu bij de EU. De Europese Commissie van VDL heeft aan de bel getrokken dat de periode, 11 maanden, waarbinnen de Britten de uittrede uit de EU geregeld willen hebben, veel te kort is om een handelsverdrag van de EU met zijn 27 regeringsleiders en 27 parlementen en het VK te regelen. De EC zegt dat 5 jaar gebruikelijk is voor dergelijke contracten. Johnson heeft al meerdere keren laten weten dat als er over een jaar geen deal is, de Britten uittreden met een Harde Brexit. Dat gaat dan pijn doen aan beide zijden van het Kanaal. Ik denk dat de Britten met de regeringsleiders op het continent nog een rekening te vereffenen hebben n.l. voor de meerdere vernederingen die de vorige Britse premier Theresa May heeft moeten accepteren tijdens haar onderhandelingen met de 27 andere EU-regeringsleiders over wijzigingen in haar Brexit-deal. Bij een ongeregeld uittreden van de Britten zal dat voor een aantal landen, waaronder Nederland, die een grote handel met het VK hebben financieel/economische gevolgen hebben. Ik verwacht dat de Britten aan het einde van het decennium zullen terugzien op een succesvolle Brexit, in acht genomen dat de Europese Unie aan het begin van het decennium in een deplorabele toestand verkeerde (een continent zonder toestand met een munt zonder waarde). Het tweede dossier gaat over Biomassa als vervanger van fossiele brandstoffen voor de opwekking van energie. Het is maar zeer de vraag in hoeverre het gebruik van houtpellets een duurzame energiebron is om de klimaatdoelen van Parijs te halen nu de gaskraan in Groningen dichtgedraaid is en nog verder wordt. Het is de bedoeling van het kabinet dat er binnen een paar jaar maar liefst 628 biomassa-installaties in bedrijf zijn. Daarvoor heeft de overheid Ä11,4 miljard subsidie gereserveerd. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwde het kabinet al eerder biomassa niet in te zetten, omdat duurzaam geoogst hout, het kappen van gezonde bomen, schaars is. Naar verwachting stijgt het Nederlandse gebruik van houtpellets voor bijstook tot 2023 naar 2,5 miljard kilo. De Nederlandse bossen kunnen de vraag naar biomassa niet aan daardoor zijn energiemaatschappijen aangewezen op import van hout uit de Baltische Staten, Canada en de VS. Wat voor landen die biomassa omarmen fijn is: zij mogen de methode volgens internationale afspraken als klimaatneutraal in hun Ďboekhoudingí schrijven. De CO2 die vrijkomt moet worden geregistreerd door het land waar het hout vandaan komt. In de VS komt dat voornamelijk uit North Carolina, een land dat niet meedoet aan het VN-Klimaatakkoord van Parijs. Voor de pellets uit Canada moet oerbos worden gekapt en er is een kans dat in de komende 5 jaar Estland stopt met leveren, want er is meer te verdienen aan hout als grondstof voor plastic, lijm, nylon en voedsel. De Esten stellen zich op het standpunt dat wij duurzame energie maar moeten opwekken uit wind en zon. Een misleidend gat in de boekhouding, vindt een grote groep wetenschappers, want hout heeft een lage calorische energiewaarde, waardoor er meer moet moet worden gestookt om dezelfde opbrengst te leveren als met fossiele brandstoffen. Hierdoor komt er netto meer CO2 uit de schoorstenen van de energiecentrales dan voorheen. Europese wetenschappers stellen dat het verbranden van biomassa niet duurzaam zou zijn. Het vergroot mondiaal de CO2-uitstoot omdat de herplant van nieuwe bomen wel 20 jaar duurt voordat die de CO2-opname-capaciteit van de gekapte bomen leveren. Daarom moet die rekentruc worden aangepast zodanig dat de eerste tien jaar, na levering van het hout, de volledige CO2-uitstoot moet worden toegerekend aan het importerende land en de volgende 10 jaar nog 50%. Wij zijn een van de landen die dachten 'gemakkelijk' een probleem op te lossen (typisch voor Rutte) maar het is nog maar de vraag of ons beleid past in dat van de Green Deal van de EU. Ik vraag mij ook af of de subsidieregeling van Ä11.400 miljoen voor dit project geen verkapte vorm van staatssteun is. We mogen het niet hopen dat de rekening van dit project uiteindelijk wordt neergelegd op het bordje van de belastingbetaler.
Tot slot een kijk op de bestuurskracht van de Europese Unie. Het besluitvormingsproces werkt op basis van consensus van de 28 EU-lidstaten. Anderzijds ontbreekt het de regeringsleiders aan kennis en durf om besluiten te nemen die niet passen in hun streven naar behoud van nationale belangentjes. Als je dat aanneemt als een voldongen feit, heb je geen andere optie dan voor het nemen van besluiten over de inrichting van de samenleving voor nieuwe generaties, je neer te leggen bij het vermogen van de traagste besluitnemer. Ik zet daar grote vraagtekens bij, want daar spelen zaken een rol die een krachtiger aanpak vergen. Op de eerste plaats de achterstand die het Avondland heeft opgelopen naar een plek bij een nieuwe wereldorde, waarin nu China en de VS om de eer strijden. Wij behoren tot de volgers met Japan en India en zullen gas moeten geven in de komende tien jaar om niet verder terug te vallen. Als we dat 'stapje voor stapje' gaan doen kunnen dat doel vergeten en leggen wij ons neer tot de tweede of misschien wel derde groep volgers. De belangrijkste doelstellingen, waarover wij moeten nadenken en beslissingen moeten nemen over onze toekomst zijn van een geheel andere orde: wijsheid in besluitvorming.
J.L. Blankestein
Amstelveen, 31 december 2019

De kwatrijnen van de Franse visionair Nostradamus over 2020 Nadat ik mijn verwachtingen voor de komende tien jaar in het laatste blog van 2019 had gepost, kwam ik de verwachtingen tegen die Nostradamus (1503-1566), een Franse apotheker, astroloog en visionair op papier heeft gezet. In 1524 kreeg hij zijn eerste visioenen, die hij vanaf 1555 uitgaf in de vorm van kwatrijnen, vier regelige verzen, waarin hij zijn voorspellingen vormgaf, in totaal 3535. De Prophťties beslaan een periode van 1524 tot het einde der wereld in 3797. De teksten van de kwatrijnen zijn vaak schimmig en mysterieus, waardoor veel voorspellingen pas achteraf kunnen worden verklaard. Daardoor wordt getwijfeld over de waarheid ervan. Hij voorspelde Napoleon en Adolf Hitler, maar iedere 50 tot 100 jaar staat er ergens op deze wereld wel zijn dictatoriale leider met waandenkbeelden op. Toch komen 'kenners', vaak paragnosten, ieder jaar weer met voorspellingen die zij menen te kunnen herkennen in de kwatrijnen. Zo wordt op https://nostradamus2020.com/ gemeld waarop wij ons dit jaar moeten voorbereiden.
2020 presidentsverkiezingen: Trump wint opnieuw, maar de sjamanen in Peru verwachten dat juist niet. Het kwatrijn waarnaar wordt verwezen luidt: "De ballingen vanwege woede en darmhaat zullen een grote samenzwering teweegbrengen tegen de koning. In het geheim zullen zij vijanden als een bedreiging plaatsen, en zijn eigen oude tegen hen opstandigheid." Dit kwatrijn zou verwijzen naar een man die een machtige staat leidt (Donald Trump, de president van de VS), naar politieke intriges, conflicten en een 'koning' in gevaar. Hoewel van alle kanten aangevallen, wordt Trump herkozen als president van de VS. Destructieve aardbevingen De profeet kondigde het optreden van een sterke aardbeving in de toekomst aan die zal leiden tot het zinken van de hele staat CaliforniŽ onder het water van de oceaan. Ook voorspelde de ziener het optreden van enkele rampen die de wereldkaart radicaal zullen veranderen, en ook het uitbreken van de Derde Wereldoorlog, die in het Midden-Oosten zou beginnen. Nostradamus voorspelde een grote aardbeving in 2020 , in Amerika. In de Nieuwe Wereld (de West Lands) lijkt CaliforniŽ de logische gok te zijn. Dit zal gebeuren de volgende keer dat Mercurius retrograde is in Kreeft (tussen 18 juni en 12 juli). Europa is dit jaar niet veiliger tegen aardbevingen. Het gaat er niet om of er een seism zal plaatsvinden, de vraag is wanneer het precies in 2020 zal gebeuren. De volgende aardbeving zal tussen de 7 en 7,4 graden meten op de schaal van Richter, en het zal plaatsvinden in Turkije.
Economische crisis in 2020 Staan we op het punt van een economische crisis in 2020? De meningen van analisten van over de hele wereld zijn verdeeld, maar niemand ontkent dat zwarte wolken zich hebben verzameld boven de wereldeconomie. Honderden gesloten hedgefondsen gaan failliet en de internationale wisselmarkt zal in korte tijd moeten sluiten - misschien zelfs voor een week, om de paniek van het verkopen van aandelen te stoppen, die de aandelenmarkten langzaam zal omhullen. Nostradamus voorspelde ook de crisis van 2008 en in 2020 zijn de dingen niet geweldig: - de wisselmarkten bevinden zich in een vrije val en hebben paniekniveaus bereikt - het einde van de crisis is nog steeds uit het zicht - de Verenigde Staten kampen al enkele jaren met een economische stagnatie - de economische fundamenten zijn vandaag niet langer van toepassing.
Brexit in 2020 - A Great Empire Will Fall ďBij een grote brug in de buurt van een ruime vlakte zal de grote leeuw met de keizerlijke troepen een val buiten de strenge stad veroorzaken. Door angst worden de poorten voor hem ontgrendeld.Ē De verhoogde muur vertegenwoordigt Groot-BrittanniŽ, dat de Europese Unie in 2020 zal verlaten en een economische ineenstorting zal veroorzaken. Dit besluit zal historisch blijken te zijn en het zou kunnen leiden tot de val van het Verenigd Koninkrijk omdat Wales, Schotland en Noord-Ierland niet instemt met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Engeland krijgt een nieuwe koning Het Nostradamus-kwatrijn geeft niet aan of koningin Elisabeth, de vorst met het langste bewind, zal sterven, of de reden waarom Groot-BrittanniŽ een nieuwe koning zal krijgen.
Bosbranden komen voor in Europa: Griekenland, KroatiŽ en hittegolven zullen landen zoals Portugal, Spanje, Nederland, Duitsland en Frankrijk treffen. In 2020 wordt Amerika gesmolten door bosbranden en extreme hitte: New Mexico en CaliforniŽ, New Mexico, Palm Springs, Los Angeles. Nostradamus voorspelde bosbranden in AustraliŽ: "de lucht wordt verduisterd, de velden worden verbrand door hitte"
Volgens de voorspelling van Nostradamus zal het jaar 2020 een recordaantal stormen registreren dat zal veranderen in orkanen. Amerika wordt het slachtoffer van enkele van de sterkste tornado's die ooit zijn geregistreerd. Sommige van de tornado's hebben een diameter van 1,6 km en zullen in een lijn vegen tot 48 km, met een windsnelheid van meer dan 320 km / u. Zeespiegelstijging - in de kwatrijnen wordt voorspeld dat stukken van wat tegenwoordig bekend staat als Antarctica zich zullen losmaken en smelten, wat zal leiden tot een stijging van de zeespiegel met enkele meters. De wetenschappers vestigen ook aandacht op deze kwestie. Ze beweerden dat de temperatuur van vandaag ook 3 miljard jaar geleden was geregistreerd toen het oceaanniveau veel hoger was dan nu. De gevolgen van deze toename kunnen orkanen, overstromingen, veel vluchtelingen, water- en voedselcrisis en wereldwijde conflicten zijn.
Een grote oosterse macht zal de oorlog winnen tegen een andere grote westerse macht / China versus de VS - de voorspelling van de Franse apotheker/arts zou uit kunnen komen, gezien de beweringen van Amerikaanse economie-experts, die het hebben over de VS en het economische beleid van Trump met betrekking tot importbeperkingen , en ondanks de verzekering van Trump, voorzien zij een somber scenario. De Franse ziener had in een van zijn visioenen gezien hoe mensen op straat zullen lopen met chips in hun lichaam. In werkelijkheid heeft een Amerikaans bedrijf uit Wisconsin dit idee al in praktijk gebracht. De werknemers hadden chips geÔmplanteerd om de insignes en aanwezigheid op het werk te vervangen. In een van zijn visioenen zag Nostradamus mensen op de maan leven in 2020; aan de andere kant beweren wetenschappers dat NASA volgend jaar Moon-expedities plant. Volgens Nostradamus zal Kim Jong-Un worden onttroond door zijn volk, dat zal rebelleren. Rusland zal bij dit conflict betrokken raken en het beeld van Rusland zal voor altijd veranderen.
Wat onthult Nostradamus ons voor 2020, staat op https://www.yearly-horoscope.org/nostradamus-predictions/. In het kort samengevat: economische crises, beurscrash, afwijkende sociaal-politieke ontsporingen leiden tot de dramatische degradatie van het handelen en de gevoelens van mensen. Vanuit een geoklimatisch oogpunt zal de noodzaak om de aarde te zuiveren en in evenwicht te brengen leiden tot orkanen, overstromingen, aardbevingen en vulkaanuitbarstingen. Het jaar 2020 markeert een heilig moment, gunstig en tegelijkertijd gevaarlijk in de geschiedenis van de mensheid, bedoeld om zowel rampen als openbaringen te veroorzaken. En de voorgaande jaren luidden dit vreselijke, maar toch geweldige potentieel in. Het kritieke jaar 2020 betekent niet noodzakelijk een einde, maar eerder een fundamentele transformatie van de wereld waarin we leven, een wedergeboorte van de mensheid op een nieuw spiritueel niveau. Het uitbreken van de Derde Wereldoorlog (WW3). De meeste cryptische berichten van Nostradamus lijken dood en vernietiging te voorspellen. Volgens zijn profetieŽn zal na de opkomst van de derde antichrist een 27 jaar verwoestende oorlog uitbreken tussen twee grote wereldmachten. Dit is hoe de profetie klinkt: ďIn de stad van God zal er een grote donder zijn. Twee broers worden verscheurd door chaos, terwijl het fort blijft bestaan. De grote leider zal bezwijken. De derde grote oorlog zal beginnen wanneer de grote stad in brand staat.Ē Donald Trump zal aan een mysterieuze ziekte lijden. Nostradamus voorspelde een zeer gewelddadig jaar, een gewapend conflict in het Midden-Oosten. Wat Donald Trump betreft, voorspelde de profeet dat hij aan een mysterieuze ziekte zou lijden en dat een familielid van de Amerikaanse president het slachtoffer zal worden van een verkeersongeluk. Grote financiŽle crisis: een dreigende marktcrash. De korte, maar krachtige val van de bekendste Amerikaanse aandelenindex begin dit jaar veroorzaakt wereldwijde effecten, waardoor veel mensen aan een nieuwe crisis zijn gaan denken. Er wordt aangenomen dat Nostradamus naar paus Franciscus verwees in kwatrijnen 2.97 en 5.31. Maar de Franse profeet voorspelde de dood van een paus in 2020. De opvolger van paus Franciscus zal een "jonge man" zijn die "een hoge positie zal krijgen" in 2020. De kwatrijnen interpretaties beweren dat de nieuwe paus een schandaal in de Katholieke Kerk zal creŽren, die zal duren tot 2029. Paus Franciscus zal de laatste echte paus zijn, terwijl zijn opvolger een paal zal zijn waarvan het pausdom zal leiden tot de verdwijning van Rome, en die in feite de laatste soevereine paus zal zijn. "In de laatste vervolging van de Heilige Roomse Kerk, zal Peter de Romein regeren, die zijn kudde zal voeden te midden van vele beproevingen, waarna de zeven gehavende stad zal worden vernietigd en de vreselijke Rechter het volk zal oordelen. Het einde." De klimaatveranderingen zullen de planeet beÔnvloeden en de wereldleiders zullen maatregelen tegen vervuiling gaan nemen. Er zullen orkanen en aardbevingen plaatsvinden in sommige delen van Noord-Amerika. Er zullen overstromingen zijn in veel landen uit Europa (ItaliŽ, TsjechiŽ, Groot-BrittanniŽ), een continent dat veel terroristische aanvallen zal doorstaan. In het Midden-Oosten zal het extremisme op basis van religie toenemen. Een grote aardbeving zal het gebied tussen CaliforniŽ, VS en Vancouver, Canada treffen. De Europeanen en Amerikanen zullen geconfronteerd worden met de immigrantenkwestie en de terroristische aanslagen zullen steeds krachtiger worden. Tja, het is nogal wat, hoeveel drama er op ons afkomt. Hoeveel daar in werkelijkheid van gaat plaatsvinden weten we over 360 dagen. Een aantal zaken zijn voorspelbaar, ook zonder visioenen: economische teruguitgang, problemen in de financieel/monetaire wereld, de tegenvallende gevolgen van de Brexit, toenemende sociale onrust, afnemend vertrouwen in onze politieke leiders, de natuur die zal reageren op de stijgende temperatuur van de zee en de lucht. In hoeverre de tektonische platen van de Mid-Atlantische Rug (midden in de Atlantische Oceaan) en de San Andreasbreuk (aan de Westkant van de VS) in beweging gaan komen en zware aardbevingen kunnen veroorzaken, gepaard gaand met tsunami's. Maar van alle waarschuwingen voor een bewogen 2020 trekken beleggers zich niets aan. Die vertrouwen erop dat het monetaire beleid van de centrale banken hen niet in de steek zal laten en de markten ruim van gratis geld zullen blijven voorzien. En toch is dat beleid eindig en die omslag, hoe klein die ook moge zijn, zal onrust veroorzaken op de financiŽle markten. Bo men groeien nu eenmaal niet tot in de hemel. Maar ondanks alle toezeggingen van premier Rutte over de stijging van de CAO-lonen in 2019 en de stijgende koopkracht meldt het CBS op 2 januari 2020 dat de lonen gemiddeld met 2,5% stegen maar de prijzen met 2,6% en dus was er germiddeld nauwelijks stijging van de koopkracht in 2019.Terug